uz
Internet banking

Dividentlar

O’zbekiston Respublikasi “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 53-moddasiga asosan, Dividend foydaning soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar to‘langanidan, qayta investitsiya amalga oshirilganidan so‘ng aksiyadorlik jamiyati ixtiyorida qoladigan, aksiyadorlar o‘rtasida taqsimlanishi kerak bo‘lgan qismidir.

O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga asosan, dividendlar - aksiyalar bo‘yicha to‘lanishi lozim bo‘lgan daromad; yuridik shaxs tomonidan uning muassislari o‘rtasida (ishtirokchilari, a’zolari o‘rtasida ularning ulushlari, paylari, hissalari bo‘yicha) taqsimlanadigan sof foydaning va (yoki) o‘tgan yillardagi taqsimlanmagan foydaning bir qismi; yuridik shaxs tugatilganda mol-mulkni taqsimlashdan olingan, shuningdek muassis (ishtirokchi, a’zo) tomonidan yuridik shaxsda ishtirok etish ulushini (payini, hissasini) olgandagi daromadlar, bundan muassis (ishtirokchi, a’zo) ustav fondiga (ustav kapitaliga) hissa sifatida kiritgan mol-mulkning qiymati chegiriladi, taqsimlanmagan foyda ustav fondini (ustav kapitalini) ko‘paytirish uchun yo‘naltirilgan taqdirda, yuridik shaxs aksiyadorining, muassisining (ishtirokchisining, a’zosining) qo‘shimcha aktsiyalar qiymati, aksiyalar nominal qiymatining oshishi, ulush (pay, hissa) qiymatining oshishi tarzida olingan daromadlari.

Dividend to'lovlari tarixi

To'langan yil

Yil natijalari bo'yicha

Oddiy aksiyalar (1 dona aksiyaga so'mda)

Imtiyozli aksiyalar (1 dona aksiyaga so'mda)

aksiya nominal qiymati (so'm)

pul ko'rinishida

kapitalizatsiya ko'rinishida

pul ko'rinishida

kapitalizatsiya ko'rinishida

2006

2005

200,00

-

400,00

-

1 000,00

2007

2006

-

-

400,00

-

1 000,00

2008

2007

130,00

-

400,00

-

1 000,00

2009

2008

150,00

-

400,00

-

1 000,00

2010

2009

150,00

-

250,00

-

1 000,00

2011

2010

40,00

360,00

250,00

360,00

1 000,00

2012

2011

68,00

340,00

317,50

340,00

1 360,00

2013

2012

85,00

450,00

403,75

450,00

1 700,00

2014

2013

-

672,00

509,40

672,00

2 150,00

2015

2014

-

756,00

705,50

756,00

2 822,00

2016

2015

54,00

448*

894,50

448*

3 578,00

2017

2016

0,08

-

0,25

-

1,00

2018

2017

0,06 0 0,25  0 1,00

* 2017 yil 29 mayda akciyalarni maydalash va qo'shimcha chiqarish yo'li bilan kapitalizasiya qilindi va har 3578 dona aksiyaga 448 dona aksiya qo'shib berildi.