Call center: (78) 150-11-22

Contact center:  1233

Citizen Reception Schedule

Citizen Reception Schedule

Schedule of reception for individuals and representatives of legal entities by the management of JSCMB “Ipoteka-bank”

Full name

Position

Day of Reception

Time of Reception

1

Inomjonov Elyor Isroilovich

Chairman of the Management Board

Friday

9:00-11:00

А. Khamidov

Kh. Murodov

 

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

2

Szentpeteri Adam Andras

Deputy Chairman of the Management Board

Wednesday

9:00-11:00

E. Normetov

X. Shamsiddinov

U. Babaxanov

V. Yerzina

Working days

Working days

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

3

Khakimov Umidjon Abduxalikovich

Deputy Chairman of the Management Board

Wednesday

9:00-11:00

E. Saidov

M. Adilkhodjayev

J. Fayazov

Working days

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

4

Sapronov Dmitriy Andreyevich

Deputy Chairman of the Management Board

Friday

9:00-11:00

F. Inoyatov

B. Mirzayev

R. Umarov

A. Stepanyan

Working days

Working days

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

5

Rakhbarov Nodirbek Аlisherovich

Deputy Chairman of the Management Board

Monday

9:00-11:00

Sh. Xodjiyev

S. Biydayev

A. Saydiyev

Working days

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

6

Khayrullayev Jamshid Raxmatboyevich

Deputy Chairman of the Management Board

Tuesday

9:00-11:00

А. Khamidov

Kh. Murodov

B. Isayev

Working days

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

7

Vorobey Viktor

Deputy Chairman of the Management Board

Monday

9:00-11:00

A. Ashurov

D. Karimov

A. Yuldashev

Working days

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

8

Аbduraxmanov Maxmud Аxmatxujaevich

Deputy Chairman of the Management Board

Thursday

9:00-11:00

M. Sattarov

T. Bilolov

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9

Pál Gombos

Head of Block

Friday

9:00-11:00

Т. Muminov

G. Esanova

U. Eminov

M. Vozhegova

Working days

Working days

Working days

Working days

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00

9:00-16:00